Kto może wziąć udział?

Projekt „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!” skierowany jest do osób po 30. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin):

 • pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo)
 • zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
 • zamierzających z własnej inicjatywy założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. lubelskiego, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • należących co najmniej do jednej z następujących grup:
 • osoby w wieku powyżej 50. roku życia (tj. począwszy od dnia 50. urodzin)
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres min 12 m-cy)
 • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne).

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (min 3 osoby), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

 • osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne,
 • kobiety, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub osoby zamieszkujące na terenach wiejskich,
 • uczestnicy projektu, którzy w ramach utworzonych działalności przewidują zatrudnienie min 1 pracownika w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności.

 

Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu posiadała aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
 2. jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,
 3. zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,
 4. jest lub była osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed przystąpieniem do Projektu) u Realizatorów Projektu, wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów albo jest osobą, którą łączy lub łączył z Realizatorami Projektu i/lub pracownikiem Realizatorów Projektu, i/lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 5. jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Realizatora/ów Projektu lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów w przeciągu ostatnich dwóch lat od daty rozpoczęcia realizacji Projektu,
 6. nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków przyznawanych w ramach RPO, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 lub innych programów, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 8. otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),
 10. posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja.

 

Więcej informacji można znaleźć w dokumentach rekrutacyjnych, które dostępne są na www.pomyslidotacja.pretender.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.