Jak się zgłosić?

REKRUTACJA DO PROJEKTU JUŻ WKRÓTCE!

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!” należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz dostarczyć do Punktu informacyjno-rekrutacyjnego Formularz zgłoszeniowy wypełniony elektronicznie zgodnie z podanym wzorem i opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem Kandydata/ ki wraz z wymaganymi załącznikami:

  •   Kopia świadectwa/ dyplomu ukończenia szkoły/ studiów (dotyczy wszystkich Kandydatów/ek)
  •   Aktualne zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osoby zarejestrowanej jako bezrobotnej)
  •   Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby z niepełnosprawnościami)
  •   Zaświad­cze­nie z KRUS lub inny dokument z infor­ma­cją o ilo­ści posia­da­nych hek­ta­rów prze­li­cze­nio­wych (dotyczy osoby odchodzącej z rolnictwa)

Regulamin rekrutacji oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie www.pomyslidotacja.pretender.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA oraz w Punkcie informacyjno-rekrutacyjnym.

Formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z w/w załącznikami przyjmowane będą elektronicznie lub w wersji papierowej w Punkcie informacyjno-rekrutacyjnym (sekretariat Europejskiego Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. Przechodnia 4, 20-002 Lublin, II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 w trakcie trwania rekrutacji do projektu.

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

Nabór do projektu „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy” prowadzony będzie w dniach 01-13.03.2017r. włącznie.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Gotowe Formularze Zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera. Istnieje możliwość przesłania skanu wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego na adres: m.polak@eds-fundacja.pl , przy czym dodatkowo dostarczenie niniejszych dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej do Punktu informacyjno-rekrutacyjnego musi nastąpić najpóźniej w ciągu następnych 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania wersji elektronicznej.

Złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. O zakwalifikowaniu Kandydata/ ki do Projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

Rekrutacja do Projektu składa się z dwóch etapów:

I etap: ocena Formularza zgłoszeniowego,

II etap: diagnoza kompetencji przedsiębiorczych przeprowadzana przez doradcę zawodowego/ psychologa z max 70 osobami, które uzyskały największą ilość punktów w wyniku oceny Formularzy Zgłoszeniowych.

Lista 60 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na  www.pomyslidotacja.pretender.pl oraz w Punkcie informacyjno-rekrutacyjnym po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji do Projektu „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!” zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na www.pomyslidotacja.pretender.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.